Техническите и машинните преводи

Преводите на технически текстове са важна част от работата с оборудване и машини. Те имат своята специфика и обикновено са писмени. За добър превод, който предава съдържанието вярно и в добър стил на втория език е необходим например опитен преводач на писмени преводи на полски от български език.

Машинните преводи
Напоследък, за по-голяма ефективност на преводите се правят така наречените машинни преводи. Всъщност идеята за рационализиране на процеса на превеждане е стара. Още френският философ Декарт предлага универсален език, идеите в който се изразяват с еднакъв символ в различните езици. След още опити за по-бързи преводи с помощта на машини, които стават все по-усъвършенствани, идва редът на Бабелфиш – превеждаща онлайн машина, която се радва на огромна популярност.
Няма нужда от представяне и Гугъл преводачът, който може да превежда от и на 65 езика.
За разбиране на общия смисъл на текстове тези превеждащи машини вършат работа. При техническите текстове тези машини могат да превеждат и основните термини. Но за точни технически преводи, за правилно предаване на по-специфични думи и изрази трябва да се обърнете към професионален преводач с полски език например.

Какъв е принципът при съвременния софтуер, използван за машинни преводи
Всеки софтуер, използван за машинни преводи, се избира предметна област, например електричество и електрически машини. Като се ограничават допустимите значения на термините, използвани в тази област, се постига по-добро качество на крайния превод. Когато в дадената област се използват много стандартни думи и изрази, този софтуер дава много добри резултати.
Подобряване на качеството на машинните преводи чрез намеса на човека
Човешката намеса се изразява в това, че преводачът или друг потребител определя еднозначно например кои думи в текста са имена. За преводач с полски език е голямо улеснение да използва софтуер за машинен превод с еднозначно определяне. А още по-добре е преводачът да извършва преводи подпомаган от компютър. Тогава софтуерът служи за улеснение, а преводачът изпълнява водещата роля в процеса на превода.

Върху какво може да се основава машинният превод
За да се извършва машинният превод, включително превод на технически текстове, той трябва да се основава на едно от следните:

  • Речник

При този вид базиране думите в изходния език се заместват с думи от езика, на който се превежда. Заместването е механично, без да се коригира словоредът на изреченията или да се вземат предвид различните значения на дадена дума.

  • Правила

При този вид машинен превод в базата данни има граматични правила за съставяне на изречения. Изготвянето на правилата е сложно и трябва да се извърши ръчно от специалисти квалифицирани в езиковедството.

  • Примери

При тези преводи по време на процеса на превеждане се компилира двуезичен корпус и следващите изречения се превеждат по аналогия с примери от вече събрания корпус.

  • Междинен език

Всъщност и тук принципът е основаване на правила. Но изходният текст се трансформира в междинен език, след което се трансформира в текст на целевия език.

Какви са недостатъците при машинните преводи
Изкуственият интелект се развива и помага и при машинните преводи. Но все още преводите, които се извършват машинно, не са толкова съвършени, както споменахме по-горе. При по-специфичните части на текста има смисъл, който се предава чрез омоними, изрази, идиоми. Спецификата зависи и от конкретния език. А превеждащите машини извършват преводите буквално.
Още един проблем, свързан с изтичането на данни, напоследък се коментира в новините. При пробив в машинен превод са изтекли чувствителни данни, което говори за недостатъчна сигурност на преводите с машини в настоящия период.

За качествени преводи се обърнете към преводач професионалист
Точността на преведения текст е основна задача за заклет преводач от и на полски език. За да получите качествен технически превод, особено когато трябва да се представи в друга страна, се обръщайте към лицензирана преводаческа агенция.


« Назад към всички публикации